Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 17 април 2014 г. от 20:00 часа, Управителният съвет на САИМО реши:
  • В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
  • Общото събрание да се проведе на 18 май 2014 г. от 12:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на УС за периода май 2013 г. – май 2014 г.;
  2. Избор на нов председател на УС;
  3. Избор на нов Управителен съвет;
  4. Избор на нов Контролен съвет;
  5. Други.
Управителния съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана_за_Общо_събрание

Comments are closed.