Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 17 април 2015 г. от 12:30 часа, Управителният съвет на САИМО реши:
  • В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
  • Общото събрание да се проведе на 17 май 2015 г. от 12:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на УС за периода май 2014 г. – май 2015 г.;
  2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;
  3. Предложения за промени в устава на Асоциацията;
  4. Избор на нов председател на УС;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Избор на нов Контролен съвет;
  7. Други.
Управителния съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана-за-Общо-събрание

Comments are closed.