Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 11 април 2017 г. Управителният съвет на САИМО реши:
В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.
Общото събрание да се проведе на 14 май 2017 г. от 11:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС за периода май 2016 г. – май 2017 г.;
2.Освобождаване от длъжност на УС и КС;
3.Избор на нов председател на УС;
4.Избор на нов Управителен съвет;
5.Избор на нов Контролен съвет;
6.Други.

 

Comments are closed.