Покана за Общо събрание 2018 г.

На 19 март 2018 г. Управителният съвет на САИМО реши: в съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията.

Общото събрание да се проведе на 13 май 2018 г. от 10:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:

             1. Отчет за дейността на УС за периода май 2017 г. – май 2018 г.;

            2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;

            3. Избор на нов председател на УС;

            4. Избор на нов Управителен съвет;

            5. Избор на нов Контролен съвет;

            6. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.