Устав

Уставът на Студентска асоциация за изследване на международните отношения бе изменен и допълнен от Извънредно общо събрание на Асоциацията, проведено на 17.09.2022 г. от 11:00 часа в зала 3073 в сградата на УНСС, гр. София. Устав на САИМО

Глава I: Общи положения

Член 1

(1) Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), наричана по-нататък за краткост "Асоциацията", е независимо, непартийно, доброволно сдружение с нестопанска цел, действащо в частна полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в съответствие със законите на страната. (2) Първоначални членове на Асоциацията са студентите по Международни отношения, които са участвали в Учредителното събрание и са приели първоначалния вариант на този Устав. (3) Асоциацията е сдружение на студенти от специалностите, чиято водеща катедра е катедра "Международни отношения" в УНСС гр. София, и студентите от професионално направление "Политически науки" с изявен интерес към международните отношения, наричани по-нататък за краткост "студентите от нашата академична общност", обединени с цел получаване на висококачествено образование и подготовка, и за изразяване и отстояване на своите интереси и права. (4) Асоциацията е юридическо лице и се представлява от Председателя и членовете на Управителния съвет. (5) Седалището на Асоциацията е гр. София. Адресът на управление е 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", ул. "Осми декември", УНСС, кабинет 3080. (6) Асоциацията се учредява за неопределен срок от време. (7) Минималният брой членове на Асоциацията е седем членове.

Глава II: Предмет и цели

Член 2

Асоциацията си поставя за цел: (1) да изследва, анализира и коментира процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните, и други отношения между субектите в международните отношения; (2) да допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдещата професионална реализация на студентите от нашата академична общност; (3) да установи контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС – гр. София, и други организации в страната и чужбина; (4) да способства за свободна изява на студентите и техните възгледи; (5) да даде възможност на членовете й да вземат участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми; (6) да издига престижа на УНСС и на нашата академична общност в обществото, включително популяризирането им чрез средствата за масово осведомяване; (7) да представлява интересите на студентите от нашата академична общност пред ръководството на УНСС и пред учреждения, пряко влияещи на тяхното обучение; (8) да поддържа контакт с възпитаниците на специалностите, чиято водеща катедра е катедра "Международни отношения" в УНСС, и да стимулира тяхната съпричастност към проблемите на Асоциацията и студентите от нашата академична общност.

Член 3

Асоциацията ще постигне целите си чрез: (1) изпълнение на проекти в областта на образованието, международната интеграция на Република България, външната политика на страната и международните отношения в условията на глобализация; (2) организиране и провеждане на конкурси, семинари, конференции, кръгли маси и други; (3) спомагателна дейност, свързана с основните цели на Асоциацията; (4) осъществяване на библиотечно-информационна дейност за всички студенти от нашата академична общност, като по този начин Организацията получава възможност да се самоиздържа.

Глава III: Членство

Член 4 - Приемане на членове и видове членство

(1) Членството в Асоциацията бива Редовно и Почетно. (2) Редовен член на Асоциацията може да бъде всяко лице, студент от професионално направление "Политически науки" в УНСС гр. София. което приема Устава и работи за постигане на нейните цели. (3) Кандидатстването за редовно членство в Асоциацията става чрез подаване на анкетна карта и заявление за членство; (4) Нови редовни членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет или от Общото Събрание; (5) С почетно членство се удостояват лица, допринесли в значителна степен за издигане на нейния престиж, оказали помощ на дейността ѝ, както и лица със сериозни постижения в областта на изследването и развитието на международните отношения; (6) Почетно членство се присъжда с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Член 5 - Прекратяване на членството

(1) Членството се прекратява по собствено желание, изразено чрез писмено волеизявление пред Управителния съвет или пред Общото събрание. (2) Членството в Асоциацията се прекратява с прекратяването на студентските права на студента в качеството му на студент от нашата академична общност, с изключение на случаите, в които лицето е председател на Асоциацията, член на Управителния съвет или Контролния съвет, когато изпълнява функциите си до провеждане на Общо събрание. (3) Членството в Асоциацията се прекратява при грубо или систематично нарушаване на Устава, явна или продължителна незаинтересованост към работата на Асоциацията, нетолерантно поведение към членовете на Асоциацията, както и при уронване на престижа й. (4) Решението за изключване от Асоциацията се взема от Управителния съвет с одобрението на Контролния съвет. С прекратяването на членството се прекратяват всички имуществени задължения, без да се опрощават имуществени задължения към Асоциацията за предходни периоди. (5) Прекратяването на членството може да се обжалва пред Контролния съвет в едномесечен срок или пред Общото събрание, като същите имат правото да го възстановят.

Глава IV: Права и задължения на редовните членове

Член 6

Всеки редовен член на Асоциацията има следните задължения: (1) да работи за постигане на целите на Асоциацията; (2) да не използва членството си в Асоциацията за цели, противоречащи на този Устав, решенията на органите на Асоциацията, законите на страната и добрите нрави; (3) да плаща редовно членски внос.

Член 7

Всеки редовен член на Асоциацията има следните права: (1) да избира и да бъде избиран във всички нейни органи, съобразно Устава на Асоциацията; (2) да изисква и получава информация за решенията на ръководните органи на Асоциацията; (3) да участва в разработването, обсъждането и приемането на всички решения и документи на Асоциацията, да излага своето мнение, виждания и оценки, да ги поставя на обсъждане и да ги защитава; (4) да изразява несъгласието си с дейността на ръководството на Асоциацията, като отправя питания и заявления към същото и да получава отговор в срок от две седмици; (5) да участва в инициативите на Асоциацията. (6) да използва материално-техническата база на Асоциацията по ред и условия, определени от Правилника за вътрешната дейност на Управителния съвет. (7) Редовните членове на Асоциацията се ползват с всички права по настоящия член при положение, че нямат имуществени задължения към Асоциацията; (8) Всеки редовен член на Асоциацията има право на един глас при вземането на решение в случаите, в които е предвидено гласуване, по реда на настоящия Устав. Гласуването чрез пълномощно е недопустимо.

Глава V: Права на почетните членове

Член 8 - Всеки почетен член има следните права:

(1) Почетните членове са освободени от плащането на членски внос и имат право на съвещателен глас на Общото събрание. (2) Почетните членове нямат право да участват в управителните органи на Асоциацията.

Глава VI: Устройство

Член 9

Органи на Асоциацията са: (1) Общо събрание; (2) Управителен съвет; (3) Контролен съвет; (4) Консултативен съвет.

Глава VII: Общо събрание

Член 10

(1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Асоциацията. Неговите заседания се провеждат веднъж годишно. (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. (4) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден. (5) Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове на Асоциацията. При неявяване на нужната бройка, събранието се отлага с един час и се счита за законно колкото и члена да присъстват.

Член 11

Общото събрание има следните функции и правомощия: (1) разисква въпроси, свързани с разпоредбите на този Устав и приема промени в него по предложение на най-малко една четвърт от членовете на Асоциацията; (2) разглежда и гласува докладите и отчета на Управителния съвет, Председателя на Асоциацията, Контролния съвет относно цялостната им дейност след последното Общо събрание; (3) избира председателя на Асоциацията, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет; (4) може да се произнесе по основните насоки на дейността на Асоциацията; (5) прекратява съществуването на сдружението или конституира друга форма на преобразуване или регистриране на сдружението; (6) приема бюджета на Асоциацията; (7) отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията; (8) определя адреса на Асоциацията.

Член 12

(1) Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията се вземат с явно или тайно гласуване. (2) Решения с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите се вземат при изменение на Устава, прекратяване или сливане на сдружението. (3) Общото събрание избира председателстващ на всяко заседание и може да създава такива самостоятелни органи, каквито са необходими. (4) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на организацията или на неин орган, отправени в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението. (5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред Общото събрание не може да взема решение. (6) Решенията на събранието се протоколират и протоколът се подписва от председателстващия заседанието.

Глава VIII: Управителен съвет

Член 13

(1) Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на Асоциацията. Той ръководи оперативно Асоциацията и я представлява съгласно Устава. (2) Управителният съвет се състои от седем членове: Председател, Заместник-председател и членове на Управителния съвет, от които двама изпълняват функциите на Организационен секретар и Касиер. (3) Управителният съвет изготвя Правилник за вътрешната си дейност в съответствие с Устава на Асоциацията. (4) Управителният съвет се свиква на редовни заседания от неговия председател не по-рядко от веднъж месечно. (5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове при явно. (6) Заседанията на Управителния съвет са открити. (7) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на трима от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствието на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. (8) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. (9) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 14

Управителният съвет: (1) представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; (2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; (3) се разпорежда с имуществото на Асоциацията; (4) определя размера на членския внос; (5) подготвя Общите събрания; (6) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; (7) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията; (8) определя реда и организира извършването на дейността на Организацията и носи отговорност за това; (9) гласува отпускането на финансови средства; (10) осъществява своята дейност до избирането на нов Управителен съвет.

Член 15

Членовете на Управителния съвет се избират чрез явно гласуване от Общото събрание за срок от една година по следната процедура: (1) За Председател на Асоциацията не може да бъде избирано лице, което участва в ръководните органи на политическа партия или такива на младежката й организация. (2) Кандидатът за Председател на Асоциацията представя пред Общото събрание своята програма за управление. (3) За Председател на Асоциацията се избира кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите на заседанието на Общото събрание членове с изключение на случаите, когато кандидатът е само един. (4) Ако при наличие на повече от един кандидат, никой от кандидатите не получи необходимия по предходната алинея брой гласове, се провежда балотаж между двамата кандидати, получили най-голям брой гласове при първоначалното гласуване. (5) Кандидатът, получил по-голям брой гласове при проведения балотаж, се счита за избран за Председател на Асоциацията. (6) Новоизбраният председател на Асоциацията предлага кандидати за всеки един от останалите постове в Управителния съвет. (7) Управителен съвет (8) Общото събрание гласува с обща листа предложените от Председателя кандидати; последните се считат за избрани за членове на Управителния съвет, ако получат повече от половината от гласовете на присъстващите на Общото събрание членове на Асоциацията.

Член 16

Председателят на Асоциацията: (1) осъществява общото ръководство на Асоциацията; (2) председателства заседанията на Управителния съвет; (3) представлява Асоциацията във взаимодействията й с други организации със съгласието на Управителния съвет; (4) може да сключва договори от името на Асоциацията със съгласието на Управителния съвет; (5) е длъжен при отсъствие за период от повече от две седмици да посочи в писмен вид един от членовете на Управителния съвет, който да бъде временно изпълняващ длъжността председател до неговото завръщане.

Член 17

Прекратяване на правомощията на Председателя: (1) Правомощията на председателя могат да бъдат прекратени предсрочно от Извънредно общо събрание при установено грубо нарушаване на Устава от негова страна, трайна неспособност да изпълнява задълженията си или отсъствие от страната за период над три месеца; (2) 1. При доброволно оттегляне на Председателя той посочва един от членовете на Управителния съвет, който да изпълнява функциите му до избора на нов председател от Общото събрание. 2. Ако при доброволното оттегляне на Председателя той не е посочил един от членовете на Управителния съвет, който да изпълнява функциите му до избора на нов председател от Общото събрание, то такъв се избира измежду членовете на Управителния съвет с решение на Управителния съвет и с одобрение на Контролния съвет; (3) 1. При прекратяването на правомощията на Председателя, той е задължен в срок от две седмици след датата на прекратяване на неговите правомощия на Председател, да предаде всички налични документи и материали на Асоциацията на новия Председател или на временно изпълняващия длъжността Председател. 2. При предаването на документите и материалите се изготвя приемо- предавателен протокол, който се подписва от предаващото лице и приемащото лице.

Член 18

Членовете на Управителния съвет: (1) подпомагат Председателя в неговата дейност; (2) осъществяват координацията между ръководството и членовете на Асоциацията; (3) представляват Асоциацията със съгласието на Управителния съвет;

Член 19

Организационният секретар: (1) води регистъра на членовете на Асоциацията; (2) отговаря за архива и документацията на Асоциацията; (3) докладва кандидатурите за членство в Асоциацията пред Управителния съвет или Общото събрание; (4) изготвя отчета за дейността на Управителния съвет през изборния период пред Общото събрание.

Член 20

Касиерът: (1) води счетоводната отчетност на Асоциацията; (2) отпуска средства за различни дейности на Асоциацията по изричното писмено разрешение на Управителния съвет; (3) асистира останалите членове на Управителния съвет при водене на преговори за финансиране; (4) събира членския внос; (5) изготвя финансов отчет и го представя пред Общото събрание в края на мандата си; (6) подава годишната данъчна декларация.

Глава IX: Контролен съвет

Член 21

(1) Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от Председател идвама членове. (2) Контролният съвет изготвя правилник за вътрешната си дейност. (4) Контролният съвет взема решенията си с единодушие. (5) Контролният съвет заседава само в своята цялост. (6) Контролният съвет одобрява или отхвърля решенията на Управителния съвет за приемане и изключване на членове. (7) Контролният съвет подготвя и представя пред Общото събрание становище по отчета на Управителния съвет. (8) Контролният съвет има право да изисква от Управителния съвет документи, материали и информация в изпълнение на чл. 22, като последните следва да му бъдат предоставени не по-късно от две седмици след датата на поискване и подлежат на връщане в двуседмичен срок след датата на получаване.

Член 22

Контролният съвет: (1) следи за воденето на отчетността и протоколите на Управителния съвет и Общото събрание на Асоциацията; (2) проверява правилното съхранение на архива на Асоциацията; (3) следи за правилното използване на финансовите средства на Асоциацията; (4) следи за спазването на Устава на асоциацията от нейните органи и членове и за изпълнението от Управителния съвет на решенията на Общото събрание; (5) следи за спазването на Правилника за вътрешна дейност от Управителния съвет. (6) посредничи в спорове и конфликти между членовете на Асоциацията; при невъзможност да ги разреши изготвя доклад до следващото Общо събрание; (7) Излиза с тълкувателни решения на Устава, които имат задължителен характер за останалите органи на Асоциацията; (8) Излиза със становища и препоръки относно дейността на Управителния съвет.

Глава X: Консултативен съвет

Член 23

Консултативният съвет е консултативен съвещателен орган при Управителния съвет на САИМО.

Член 24

В срок от един месец от своето избиране, Управителният съвет, след проведени консултации, на свое заседание, определя състава на Консултативния съвет.

Член 25

В състава на Консултативния съвет: (1) Влизат хора с богат опит, в това число бивши членове, изтъкнати представители на академичните среди и практиката, общественици, съпричастни към проблемите на Асоциацията, студентската общност, образованието и/или международните отношения, които чрез своите съвети подпомагат Управителния съвет в неговата дейност. (2) По право влизат всички бивши председатели на Асоциацията (3) Могат да участват лица, които не са членове на Асоциацията

Член 26

По молба на Управителния съвет, Консултативния съвет или отделни негови членове изготвят становища, мнения и препоръки, които представят пред Управителния съвет или други органи на Асоциацията в писмена или устна форма.

Глава XI: Финанси

Член 27

Бюджетът на Асоциацията се формира от: (1) членски внос; (2) дарения и завещания; (3) спомоществователство; (4) средства, отпуснати по проекти, разработени от Асоциацията; (5) постъпления от библиотечно-информационна дейност.

Член 28

Сметките на Асоциацията се откриват и закриват от член на Управителния съвет с решение на Управителния съвет и пълномощно от Председателя.

Глава XII: Ликвидация

Член 29

(1) Когато Общото събрание вземе решение за прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация. (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.

Член 30 - Имущество след ликвидацията

(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Асоциацията. (2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Асоциацията. (3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1- 2, отговарят за задълженията на Асоциацията до размера на придобитото. Преходни и заключителни разпоредби §1. Въпроси, неуредени от Устава, се решават от Управителния съвет съобразно действащото българско законодателство. §2. Настоящият Устав влиза в сила от момента на изменянето му от Общото събрание. Настоящият устав на Студентска асоциация за изследване на международните отношения бе изменен и допълнен от Извънредно общо събрание на Асоциацията, проведено на 17.09.2022 г. от 11:00 часа в зала 3073 в сградата на УНСС, гр. София.

Comments are closed.