Група от САИМО взе участие в обучение в Сърбия

За пореден път САИМО взе активно участие по проект на „Младежта в действие”. Между 19-ти и 26-ти февруари 2012 в Суботица, автономната област Войводина, Сърбия, по инициатива на Войводинския младежки форм /VIFO/ се проведе проектът Learn it and get a job! Младежите, взели участие в инициативата, са граждани изцяло на балкански държави – България, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия и Македония. Всеки участник запозна останалите с дейностите на съответната неправителствена организация, в която членува и във връзка с която се включва в проекта. Тематиката и целите на Learn it and get a job! са в пряка връзка с проблемите на младежите от балканските страни по отношение на малцинствено етническата дискриминация, борбата с предразсъдъците, борбата със социалната изключеност и безработицата при младите. Етнокултурната пъстрота на войводинския регион бе един от факторите, благоприятстващи интензивния междукултурен обмен сред участниците – обмен на близки и същевременно специфични култури. Основни елементи на този обмен на опит и култури бяха изключително конструктивната екипна работа по задачи, касаещи проблематиката на проекта, многото провокативни дискусии по актуални социални и политически теми, а също и интерактивните игри по изграждане и сплотяване на екипа. Наред с това градивни и полезни за участниците бяха провелите се дискусии с гости, участващи  в EVS- програми, симулации на интервю за работа с представители на местния бизнес, писане на CV, мотивационно писмо и правилното структуриране на информацията в тях. Екипът на САИМО вярва, че този проект е само една от  многото важни стъпки по пътя към затвърждаване на международните партньорства на асоциацията и към сключване на нови такива.

Comments are closed.