„Един човек, един вот, един победител“

На 24-ти март се проведе семинар на тема ‘’Един човек, един вот, един победител’’, с гост-лектор Делян Капитанов – бивш председател на САИМО и понастоящем член на Управителния Съвет на Българско дипломатическо дружество. В първата част той представи презентация на тема „Системи за гласуване – концептуални възможности или математически невъзможности”. Систематизирано и ясно беше представена информация за „Точковата система на Борда”, системата за „относителното мнозинство”, „Система на Хеър” и „гласуване по двойки”.  След кратка дискусия, няколко примера и активно участие от страна на присъстващите в залата членове на асоциацията, се стигна до няколко извода, а именно, че няма съвършена система за гласуване, а също така и че в зависимост от избора на такава може да се предопредели резултата. Вторият панел от семинара премина под формата на симулация. Студентите бяха разделени на три групи, като тяхната задача бе да номинират най-малко трима кандидати и да изберат един от тях за участие в учредителното събрание на Световната федерация на студентите по политически науки. За целта участниците разработиха правила за провеждане на изборите, в частност правила за номиниране, правила за гласуване, правила (система) за определяне на победителя. След активна размяна на идеи, групите съгласуваха изработения правилник помежду си, последва дебат и се премина към осъществяването на изборите според  установените предварително правила. Семинарът завърши с дискусия относно проведеното събитие, положителни коментари от страна на участниците и  анализиране на поведението на присъстващите от гост-лектора.

Comments are closed.