За нас

Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е независимо, непартийно, доброволно сдружение с нестопанска цел, действащо в частна полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисия

САИМО допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдеща професионална реализация на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Еврипеистика", и професионално направление "Политически науки" в УНСС.

Асоциацията

  • изследва, анализира и коментира процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните, и други отношения между субектите в международните отношения.
  • допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдещата професионална реализация на студентите.
  • се стреми да установи контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС, и други организации в страната и чужбина;
  • способства за свободна изява на студентите и техните възгледи;
  • се стреми да даде възможност на членовете й да вземат участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми;
  • се стреми да издига престижа на УНСС и на академична общност в обществото, включително популяризирането им чрез средствата за масово осведомяване;
  • представлява интересите на студентите от нашата академична общност пред ръководството на УНСС и пред учреждения, пряко влияещи на тяхното обучение;
  • поддържа контакт с възпитаниците на специалностите, чиято водеща катедра е катедра „Международни отношения” в УНСС, и да стимулира тяхната съпричастност към проблемите на Асоциацията и студентите.
  • създава контакти с фирми от частния и държавния сектор в България, защото смята, че бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка

Отчети за дейността

Годишен отчет за дейността 2011-2012 г. Годишен отчет за дейността 2010-2011 г. Финансови отчети

Счетоводна политика 2014 г Отчет на приходите и разходите 2014 г Отчет на паричния поток 2014 г

*** Отчет за приходите и разходите 2013г. Отчет за паричния поток 2013г. Счетоводна политика

***

Счетоводен баланс 2012г. Отчет за приходите и разходите 2012г. Отчет за паричния поток 2012г. Счетоводна политика

***

Счетоводен баланс 2011 г. Отчет за приходите и разходите 2011 г. Отчет за паричния поток 2011 г. Счетоводна политика

***

Счетоводен баланс 2010 г. Отчет за приходите и разходите 2010 г. Отчет за паричния поток 2010 г. Счетоводна политика

Comments are closed.