Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 7 април 2016 г. от 11:00 часа, Управителният съвет на САИМО реши: В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. Общото събрание да се проведе на 15 май 2016 г. от 11:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на УС за периода май 2015 г. – май 2016 г.; 2.Освобождаване от длъжност на УС и КС; 3.Избор на нов председател на УС; 4.Избор на нов Управителен съвет; 5.Избор на нов Контролен съвет; 6.Други. Управителния съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана-за-Общо-събрание

Comments are closed.