Покана за Годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, проведено на 19 април 2019 г. от 10:00 часа в офиса на организацията, Управителният съвет на САИМО реши: - В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. - Общото събрание да се проведе на 19 май 2019 г. от 12:00 часа в зала 4056, Нов корпус на УНСС, при следния дневен ред: Дневен ред:
  1. Отчет на дейността 2018 – 2019г. 2. Освобождаване от длъжност на УС и КС 3. Предложения за промени в Устава на асоциацията 4. Избор на нов председател на УС 5. Избор на Управителен съвет 6. Избор на нов Контролен съвет 7. Други
Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.  

Comments are closed.