Покана за годишно Общо събрание на САИМО

На свое заседание, надлежно проведено на 9-ти април 2012 г. от 17:30 часа в сградата на УНСС, Управителният съвет на САИМО реши: 1. В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика годишно Общо събрание на Асоциацията. 2. Общото събрание да се проведе на 19-ти май 2012 г. от 15.00 часа в зала 2032А на УНСС при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС за периода май 2011 г. – май 2012 г.; 2. Избор на нов председател на УС; 3. Избор на нов Управителен съвет; 4. Избор на нов Контролен съвет; 5. Други. Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана за Общо събрание

Comments are closed.