Покана за годишно Общо събрание

На свое заседание, надлежно проведено на 12 април 2011 г. от 18.00 часа в сградата на УНСС, Управителният съвет на САИМО реши: 1. В съответствие с чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. 2. Общото събрание да се проведе на 14 май 2011 г. от 15.00 часа в зала 2032А на УНСС при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС за периода май 2010 г. – май 2011 г.;

2. Избор на нов председател на УС;

3. Избор на нов Управителен съвет;

4. Избор на нов Контролен съвет;

5. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание. Покана за годишно Общо събрание

Comments are closed.