Покана за Общо събрание 2018 г.

На 19 март 2018 г. Управителният съвет на САИМО реши: в съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свика Годишно общо събрание на Асоциацията. Общото събрание да се проведе на 13 май 2018 г. от 10:00 часа в сградата на УНСС при следния дневен ред:              1. Отчет за дейността на УС за периода май 2017 г. – май 2018 г.;             2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;             3. Избор на нов председател на УС;             4. Избор на нов Управителен съвет;             5. Избор на нов Контролен съвет;             6. Други. Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.