Покана за Общо събрание – 2022 г.

На 13-ти април 2022 г. Управителният съвет на Студентска асоциация за изследване на международните отношения реши: В съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2 от Устава на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) да свиква Годишно общо събрание на Асоциацията. Предвид обстоятелствата в страната и света, тази година Общото събрание ще се проведе на 22-и май 2022 г. от 10:00 часа в сградата на Унивесритет за национално и световно стопанство (УНСС), ж.к. "Студентски град", ул. "8-ми декември", при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС за периода 2021 - 2022 г.;

2. Освобождаване от длъжност на УС и КС;

3. Предложения за промени в Устава на Асоциацията;

4. Избор на нов Председател на УС;

5. Избор на нов Управителен съвет;

6. Избор на нов Контролен съвет;

7. Други.

Управителният съвет на Асоциацията кани всички редовни и почетни членове на САИМО да присъстват на предстоящото Общо събрание.

Comments are closed.